• howa arassalaýjy lomaý

Habarlar

Habarlar

 • Hepa howa arassalaýjy, Hindistan howa arassalaýjy, ýapyk howanyň hili, kiçi howa arassalaýjy, Nano howa arassalaýjy, OEM howa arassalaýjy, howa arassalaýjy, otag howa arassalaýjy

  Teswirler Näme üçin HEPA howa arassalaýjylary gerek Guangdong Liangyueliang fotoelektrik dezinfeksiýa we sterilizasiýa pudagynyň 21 ýyllyk tejribesi, daşky gurşawy goramak dezinfeksiýa we sterilizasiýa saglyk öý enjamlary gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat ...
  Koprak oka
 • Howany arassalaýjynyň peýdalary näme?

  Häzirki howa barha erbetleşýär, şonuň üçin köp eýeler yzarlap, howa arassalaýjylaryny satyn alarlar, ýöne belli bir howa arassalaýjysynyň peýdasy näme?Aşakda meniň bilen gysgaça seredeliň.1. Howany arassalaýjylaryň peýdalary näme Howa arassalaýjylary howadaky tozany siňdirip we gowulaşdyryp biler ...
  Koprak oka
 • Howa arassalaýjy satyn almak zerurmy?

  Howa arassalaýjy satyn almak zerurmy ýa-da ýok, öz islegleriňize görä saýlamaly.1. Howanyň ýaramaz şertlerinde ýaşaýan bolsaňyz, howa arassalaýjy satyn almaly.Howany arassalaýjy dumanlary arassalamak, formaldegidi, tolueni, tüssäni aýyrmak, ysy aýyrmak, süzmek ...
  Koprak oka
 • Howa arassalaýjysyny nädip saýlamaly?Bu iki nokady goýmaň!

  Jaýyň ýaşap boljakdygyna ýa-da ýokdugyna, onuň nähili owadan bezelendigine däl-de, eýsem howa, suwuň hili we yşyklandyryş ýaly esasy şertleriň adamlaryň saglygyny we rahatlygyny üpjün edip biljekdigine baglydyr....
  Koprak oka
 • Howa arassalaýjy, hakykatdanam dogry ulanýarsyňyzmy?

  Soňky ýyllarda duman howasynyň yzygiderli ýokarlanmagy sebäpli köp şäherleriň PM2.5 bahasy ýygy-ýygydan partlady we täze jaý bezeginde we mebellerinde formaldegidiň ysy güýçli.Arassa howadan dem almak üçin has köp adam howa arassa satyn alyp başlaýar ...
  Koprak oka
 • Howa arassalaýjy takyk näme edýär?

  Epidemiýanyň gelmegi hemmämiziň saglygyň iň uly baýlykdygyna has çuňňur düşündik.Howanyň daşky gurşaw howpsuzlygy, bakteriýalaryň we wiruslaryň möwç urmagy, gum tupanlarynyň hüjümi we aşa ...
  Koprak oka
 • Howa arassalaýjylaryny saýlamakda birnäçe düşünişmezlik

  Demirbetondan ýasalan şäher tokaýynda daşky gurşawyň hapalanmagy hemme ýerde görünýär we biziň ýaşaýan howa gurşawymyz göze görünýän tizlikde ýaramazlaşýar.Penjirä seredip, bir wagtlar gök asman bulutly buluda öwrüldi.Identaşaýjylar ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli howa arassalaýjysyny nireden satyn alyp bilerin?

  Liangyueliang 2002-nji ýyldan bäri howa arassalaýjylary dezinfeksiýa we sterilizasiýa pudagynda tejribä eýe. “Arassa” “Liangyueliang” -a degişlidir we 2016-njy ýylda döredildi. “Liang Yueliang we Qingjing Company” howa arassalaýjy OEM, önümler ...
  Koprak oka
 • Näme üçin otagda iki-üç günden soň arassalanman “Mao Mao” köp, ahyrsoňy şu gün bildim!

  Öý durmuşy, arassalanmagy halaýan dostlar şeýle sorag we kynçylyk çekerler, näme üçin öýde arassalanman bary-ýogy iki-üç gün saç köp?Esasanam düşegiň düýbi, diwanyň aşagy, şkafyň aşagy, diwaryň burçy ýa-da beýleki gizlin ýerler, eger ...
  Koprak oka
 • UV hakda bir zat

  Bu gün UV hakda bir zat hakda gürleşeliň!Ultramelewşe şöhleleri hakda näçeräk bilýändigiňizi we ultramelewşe şöhleleriniň derini garaňkylaşdyrýan derejesinde galýandyklaryny bilemok.Aslynda, ultramelewşe şöhleleriniň bize zyýanly we peýdaly köp bilimleri bar ...
  Koprak oka
 • Howa arassalaýjy LYL-KQXDJ-08

  Aýratynlyk satuw nokady Howany arassalamak PM2.5 bölejikleri, otrisatel ionlar, ultramelewşe şöhleleri, formaldegid arassalamak;Süzgüç çalyşmak barada ýatlatma 5 tizlikli ýel tizligini sazlamagy goldaň · 7 reňkli ýalpyldawuk ýagtylygy sazlamak sikli · Akylly awtomatiki mo ...
  Koprak oka
 • Howa arassalaýjysyny nädip dogry ulanmaly?

  Içerki ýaşaýyş gurşawyny gowulandyrmak üçin köp adam howany arassalamak üçin howa arassalaýjylaryny ulanmagy saýlaýar.Howa arassalaýjylary ulanmak diňe açyk däl.Howa arassalaýjylaryny dogry ulanmak gaty möhümdir.Bu gün biz ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5