• howa arassalaýjy lomaý

Howa arassalaýjy satyn almak zerurmy?

Howa arassalaýjy satyn almak zerurmy?

Howa arassalaýjy satyn almak zerurmy ýa-da ýok, öz islegleriňize görä saýlamaly.
https://www.lyl-airpurifier.com/

1. Howanyň ýaramaz şertlerinde ýaşaýan bolsaňyz, howa arassalaýjy satyn almaly.Howany arassalaýjy dumanlary arassalamak, formaldegidi, tolueni, tüssäni aýyrmak, ysy aýyrmak, poleni süzmek, öý haýwanlarynyň saçlary, sterilizasiýa we ş.m. köp wezipeli.

2. Oba maşgalalary üçin howa arassalaýjylary saýlap satyn alyp bolýar, sebäbi oba ýerlerinde ýaşaýyş gurşawy birneme amatly we ýaşaýyş gurşawynyň hapalanmagy ähtimallygy gaty uly däl.

Howa arassalaýjy näme edýär
1. Howadaky köp tozany, bölejikleri we tozanly maddalary aýryp, adamlaryň bedene girmeginiň öňüni alyp biler, esasanam PM2.5 we PM1 ýaly inçe bölejikler, göni öýkenine girip bilýän bölejiklere öwrülip biler. pnewmoniýa we ýürek-damar kesellerine sebäp bolar.we ş.m. şonuň üçin howa arassalaýjylaryň bolmagy keselleriň ýaýramagyny netijeli azaldyp biler.

2. Formaldegid, benzol, pestisidler we howadaky ýalňyş uglewodorodlar ýaly zäherli maddalary aýyryp biler, şeýlelik bilen fiziki oňaýsyzlyklardan ýa-da adam bedeni bilen gatnaşygy sebäpli zäherlenmelerden gaça durar.Aslynda, köp ýagdaý çagalyk leýkozynyň ýa-da käbir uly ýaşly leýkozyň, formaldegidiň we benzol maddalarynyň arasynda belli bir baglanyşygyň bardygyny görkezdi, hatda formaldegidiň çagalyk leýkozynyň esasy sebäplerinden biridigi belli.Professional formaldegid aýyrýan howa arassalaýjysyny ulanmak, formaldegidiň dem alyş ýollaryna girmegini netijeli azaldyp, leýkozyň döremeginiň öňüni alyp biler.

3. Temmäki, ýag tüssesi, haýwanlar we howadaky tükeniksiz gazyň alyp barýan geň yslaryny aýryp, içerdäki howanyň täzeligini üpjün edip, adamlary çuňlukda täzeläp biler.Köp önümlerde professional negatiw ion öndürmek we çyglylyk bar.Howany arassalaýjy ulgamlar daşky gurşawy has amatly we sagdyn edip biler.

Sarp edijiler howany arassalaýjylary nädip saýlaýarlar
1. Howa arassalaýjy satyn alanyňyzda, bu has gymmat däl, özümiziň arassalaýyş zerurlyklarymyza görä laýyk arassalaýjy saýlamalydyrys.Mysal üçin, howa arassalaýjynyň näçe meýdany arassalap biljekdigini, şol bir wagtyň özünde haýsy zyýanly maddalary arassalap boljakdygyny we işleýän wagtynda ses çykarjakdygyny bilmelidiris.

2. Şeýle hem ýapyk gurşaw bilen birleşdirilmelidir.Käbir maşgalalarda has köp tozan bar, ýa-da bakteriýa problemalary, allergenler we ş.m. ýa-da käbir maşgalalar ýaňy täzelendi, aşa formaldegid meselesi bar.Arassalaýjy saýlanyňyzda, zerurlyklara görä saýlamaly.Käbirleri işjeňleşdirilen uglerod, käbirleri negatiw ionlar we ş.m., käbirleri köp funksiýalar bilen birleşdirilýär.


Iş wagty: Awgust-22-2022