• howa arassalaýjy lomaý

Howa arassalaýjylaryny saýlamakda birnäçe düşünişmezlik

Howa arassalaýjylaryny saýlamakda birnäçe düşünişmezlik

Demirbetondan ýasalan şäher tokaýynda daşky gurşawyň hapalanmagy hemme ýerde görünýär we biziň ýaşaýan howa gurşawymyz göze görünýän tizlikde ýaramazlaşýar.Penjirä seredip, bir wagtlar gök asman bulutly buluda öwrüldi.Identaşaýjylaryň howa gurşawyna has ýokary we has ýokary talaplary bar.Howany arassalaýyş pudagynyň çalt ösmegi bilen soňky birnäçe ýylda howany arassalamak önümlerini saýlamak meselesinde köp adamda düşünişmezlik bar.

Daş görnüş birinji ýerde gelýärmi?

Howany arassalaýjy önümleri saýlanyňyzda köp adamyň düşýän ilkinji düşünişmezligi, öý howasyny arassalaýjylaryň gowy görünmelidigi.Şeýlelik bilen, sarp edijiler käbir söwdagärler tarapyndan gurnalan duzaga düşýärler - daşky görnüşe aşa köp üns berýärler we howa süzgüç derejesi, ses desibeli, energiýa sarp edilişi we ş.m. ýaly önümiň esasy funksiýalaryna üns bermeýärler. arassalaýjy saýlanyňyzda esasy wariantlar, arassalaýjyňyz "keşdeli ýassyk" bolar.Arassalaýjy saýlanyňyzda, hakyky ýagdaýyňyza has laýyk gelýän arassalaýjy saýlap bilersiňiz, önümiň işleýiş parametrlerini üns bilen gözden geçiriň.

https://www.lyl-airpurifier.com/

Howa arassalaýjy ähli hapalaýjylary süzüp bilermi?

Sarp edijileriň düşýän başga bir düşünişmezligi, howany arassalaýjy önümleriň howadaky ähli hapalaýjylary aýryp biljekdigi baradaky ynamdyr.Aslynda, howany arassalaýjylaryň köpüsi diňe belli bir derejede howany hapalaýan maddalary aýryp bilýär, şonuň üçin bu arassalaýjy önümleriň süzgüç derejesi pes.Has ýokary süzgüç derejesi bolan howany arassalaýjy önümleri saýlamaga synanyşmalydyrys.Häzirki wagtda bazardaky iň ýokary süzgüçli süzgüç HEPA süzgüçidir we H13 derejeli süzgüç howadaky hapalanýan bölejikleriň köpüsini süzüp biler.

PM2.5 we formaldegidleri howadan aýyrmak ýeterlikmi? ‍

Howadaky hapalaýjy maddalar diňe PM2.5 we formaldegid däl, sarp edijiler bakteriýalary we wiruslary hem göz öňünde tutmalydyrlar.Bakteriýalar we wiruslar ýaly ownuk bölejikler obýektleriň üstüne aňsatlyk bilen birikdirilýär ýa-da howanyň hapalanmagyna sebäp bolýar.Şonuň üçin howa arassalaýjy satyn alanyňyzda PM2.5 we formaldegidiň aýrylyp bilinjekdigini göz öňünde tutmak ýeterlik däl.Şeýle hem sarp edijiler howany arassalaýjynyň beýleki hapalaýjylara arassalaýyş täsiri göz öňünde tutulmalydyr.

20210819- 小型 净化 器 - 英 _08

Funksiýa parametri näçe uly bolsa, şonça-da amatlymy?

Bazardaky howany arassalaýjy önümleriň köpüsinde iki sany funksional parametr bar, CCM we CADR.CADR arassa howa göwrümi, CCM bolsa jemleýji arassalama göwrümi diýilýär.Bu iki baha näçe ýokary bolsa, saýlan önümiňiz şonça dogry bolar?Aslynda beýle däl.Hakyky zerurlyklaryna laýyk gelýän önümleri saýlamak iň gowusydyr.Mysal üçin, öý howasyny arassalaýjylara gaty ýokary CADR bahasy bolan önümler gerek däl.Birinjiden, sarp edilýän zatlar gaty çynlakaý we ulanyş bahasy gaty ýokary;Şowhunly, düýbünden zerur däl.

Howa arassalaýjy saýlanyňyzda bu duzaklardan gaça duruň we size laýyk howa arassalaýjysyny alarsyňyz.


Iş wagty: Iýul-27-2022