• howa arassalaýjy lomaý

Howa arassalaýjy, hakykatdanam dogry ulanýarsyňyzmy?

Howa arassalaýjy, hakykatdanam dogry ulanýarsyňyzmy?

Soňky ýyllarda duman howasynyň yzygiderli ýokarlanmagy sebäpli köp şäherleriň PM2.5 bahasy ýygy-ýygydan partlady we täze jaý bezeginde we mebellerinde formaldegidiň ysy güýçli.Arassa howadan dem almak üçin has köp adam howa arassalaýjy satyn alyp başlaýar.

 

Howany arassalaýjy içerdäki howany we bezeg formaldegidiň hapalanmagyny anyklap we gözegçilikde saklap, otagymyza arassa howa getirip biler.

gyzgyn satylýan howa arassalaýjy (3)

Howany arassalaýjy prinsip gaty ýönekeý, ýagny janköýeriň öňünde süzgüç goýuň, janköýer howa çykarmak üçin ylgaýar, hapalaýjylary yzda galdyrmak üçin süzgüçden geçýär we soňra ýokary hilli howa çykarýar.

Içerki hapalanmagyň haýsy günäkärleri biziň üçin alyp biler?

Günäkär biri: formaldegid

1

Formaldegid bezeg materiallarynyň "ýeterlik däldigi" sebäpli içerdäki hapalanmagyň iň uly günäkäridir.Formaldegid çig mallary şkaflara, pollara we boýaglara birikdiriler we bu uzak möhletleýin üýtgäp durmak prosesi.Şol bir wagtyň özünde formaldegid we benzol ýaly zyýanly hapalaýjylar hem ýokary hapalaýjydyr."Aciti leýkoz" keseline esasan täze bezelen maşgala sebäp bolýar.

Ikinji el tüssesi, içerdäki hapalanmagyň ikinji günäkäridir.Ikinji el tüssesinde 3000-den gowrak hapalaýjy maddalar bar.Adatça adamlar tarapyndan hasaplanýan öýken ragyndan başga-da, agyz bezi, bokurdak, aşgazan, bagyr we beýleki ýaramaz çişleri öz içine alýar;demgysma, dowamly obstruktiw öýken keseli we beýleki dem alyş keselleri;koronar ýürek keseli, insult we beýleki ýürek-damar we serebrowaskulýar keselleri;şol bir wagtyň özünde, çilim çekýän tüsse çagalaryň saglygyna has zyýanlydyr.

Ikinji günäkär: ikinji el tüsse

2

Howa arassalaýjy, tüsse, VOK ýa-da beýleki gazlardan hapalanmagy süzýär.Howany arassalaýjy adamlary keselleşdirýän ýa-da allergiki täsirleri döredýän wiruslary we beýleki patogenleri zyňýar.

Çyglylygyň netijesinde bakteriýalaryň ulalmagy we sporalar hem dem alyş kesellerine sebäp bolup biler.Howa arassalaýjy sporlary süzüp bilse-de, howa arassalaýjy olary ýapýar.

Günäkär 3: Howanyň tebigy hapalanmagy

3

Içerki hapalanmagyň üçünji esasy günäkäri, köplenç PM2.5 diýýän howanyň hapalanmagydyr.Tozanyň zyýany çynlakaý däl, ýöne PM2.5 bölejikleri meýdanda uly, işjeňligi güýçli, zäherli we zyýanly maddalary götermek aňsat (mysal üçin agyr metallar, mikroorganizmler we ş.m.) we ýaşaýyş wagty atmosfera uzyn we geçiriji aralyk uzyn.Adamyň saglygyna we atmosfera gurşawynyň hiline täsiri hasam uludyr.

Dördünji günäkär: polen

4

Poleniň ýokary ýüze çykýan döwründe asgyrmak, burnuň akmagy, gözleriň suwly bolmagy we burun dykylmagy bularyň hemmesi allergiýa alamatlarynyň ýüze çykmagydyr, ýöne ulanyjy allergiýasy çynlakaý däl.Çagalarda deri allergiýasy keýpiň we özüni alyp barşyň, giperaktiwligiň, iýip-içip oturmazlygyň, gahar-gazap, ýadawlyk, boýun egmezlik, depressiýa, agressiw hereket, aýaklaryň çaýkanmagy, ukusyzlyk ýa-da düýş görmek we gürlemekde kynçylyk döredip biler.

主 00 00003 洁 康

spesifikasiýa

Bahalandyrylan kuwwat: 12W

-Wolt: adapter bilen (DC24V 2A)

- Negativearamaz ionlaryň mukdary: 50 million / S.

-Purifikasiýa usuly: UV + negatiw ion + birleşdirilen süzgüç (esasy süzgüç + HEPA + işjeňleşdirilen uglerod + fotokatalizator) köp gatly arassalamak

Ulanylýan ýer: 20-40m²

Bölek bölek arassa howa göwrümi: 200-300m³ / sag

-Wind tizligi: 5 dişli ýeliň tizligi

- Wagt wagty: 1-24H

- Bahalandyrylan ses bahasy: 35-55bd

-Reňk: Pili süňkünden ak

-Sensor görnüşi: ys datçigi

Meýletin

C1 = UV + otrisatel ion + birleşdirilen süzgüç (esasy süzgüç + HEPA + işjeňleşdirilen uglerod + fotokatalizator) + uzakdan dolandyrmak

C2 = UV + negatiw ion + birleşdirilen süzgüç (esasy süzgüç + HEPA + işjeňleşdirilen uglerod + fotokatalizator) + uzakdan dolandyrmak + WiFi

ululygy we agramy
"Önümiň ululygy: 215 * 215 * 350mm

Gaplamagyň ululygy: 285 * 285 * 395MM

Daşarky gutynyň ululygy: 60 * 60 * 42CM (4PSC)

Maşynyň arassa agramy: 2,5 KG

Maşynyň umumy agramy: 3.5KG

7

Köp ulanylyş ssenarileri

Jemgyýetçilik ýerlerini dezinfeksiýa etmek

Ofisleri, ýatylýan otaglary, aşhanalary we hajathanalary dezinfeksiýa etmek

Aýakgap şkafyny, haýwanlary, miweleri we gök önümleri dezinfeksiýa etmek

Şkaf we öý goşlaryny dezinfeksiýa etmek

Oýnawaçlary, miweleri we gök önümleri dezinfeksiýa etmek

Bäşinji günäkär: tozan çybyklary

5

Düwürtikleri aýyrmakdan we mör-möjekleriň öňüni almakdan başga-da, tozanjyk allergiýasy bolan näsaglar beýleki maddalara hem allergiki bolarlar.Tozly demgysma demgysma demgysynyň bir görnüşidir we onuň başlangyç başlangyjy köplenç çagalyk döwründe ýüze çykýar, çaga ekzemasy ýa-da dowamly bronhiolit keseli bar.Şol bir wagtyň özünde, allergiki rinit keseli tozan çybyklaryndan aýrylmazdyr.

Hut formaldegid, ikinji el tüssesi, tozan, polen we tozan çybyklary ýaly hapalanma çeşmeleriniň barlygy sebäpli howa arassalaýjy enjamlaryň ulanylmagy möhümdir.Şonuň üçin howa arassalaýjysyny saýlamak gaty möhümdir!!!

Bu gün hemmeler üçin

Howa arassalaýjy bilen tanyşdyryň,

Hemmelere kömek edip biler diýip umyt edýärin!

“Guangdong Liangyueliang fotoelektrik Hytaýyň Foshan şäherinde ýerleşýär.IanLiangyueliang howa arassalaýjy dezinfeksiýa we sterilizasiýa pudagy 2002-nji ýyldan bäri başdan geçiren tejribesi, “Arassaçylyk” 2016-njy ýylda döredilen “Liangyueliang” -yň golçur kärhanasy “Liangyueliang and Cleanthy” kompaniýasy “professional howa arassalaýjy OEM önümidir, önümde Hytaý howa arassalaýjy, öý howasy arassalaýjy, HEPA howa bar arassalaýjy, negatiw ion howa arassalaýjy, h-ion arassalaýjy, ionizator howa arassalaýjy, otag howa arassalaýjy, akylly howa arassalaýjy, haýwan howasyny arassalaýjy we awtoulag howasyny arassalaýjy we ş.m.12 12 ýylyň dowamynda LIANGYUELAING daşky gurşawy goramak dezinfeksiýa we sterilizasiýa saglyk öý enjamlaryny öwrenmek we ösdürmek, ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň önümçiligi, satuwy we hyzmaty.sarp edijiler üçin sagdyn, owadan, ýokary hilli howa we durmuş döretmek üçin ylym we tehnologiýany ulanmagy maksat edinýär.“Guangdong welaýatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanasy” we “Hytaýyň daşky gurşawy goramak pudagyna (arassa howa) uly goşant goşýan 2017-nji ýylyň iň oňat on söwda markasy” ýaly köp sanly baýraklara eýe boldy.

Maslahat berilýän model: LYL-KQXDJ-07


Iş wagty: Awgust-03-2022