• howa arassalaýjy lomaý

Howany arassalaýjynyň peýdalary näme?

Howany arassalaýjynyň peýdalary näme?

Häzirki howa barha erbetleşýär, şonuň üçin köp eýeler yzarlap, howa arassalaýjylaryny satyn alarlar, ýöne belli bir howa arassalaýjysynyň peýdasy näme?Aşakda meniň bilen gysgaça seredeliň.

1. Howany arassalaýjylaryň peýdalary näme?

Howa arassalaýjylary howadaky tozany siňdirip, içerdäki howanyň hilini ýokarlandyryp biler.2. Howany arassalaýjy formaldegidi dolandyrmagyň artykmaçlyklaryna eýedir we şol bir wagtyň özünde howadaky geň ysy hem aýyryp, howany arassa saklap biler.3. Howany arassalaýjy belli bir sterilizasiýa täsirini oýnap, howanyň arassalygyny ýokarlandyryp biler.

Ikinjiden, howa arassalaýjy satyn almak endikleri näme

1. Arassalanan howanyň çykyş netijeliligine serediň: Howany arassalaýjynyň esasy wezipesi howadaky zyýanly maddalary arassalamak we howanyň hilini arassa saklamakdyr.Şonuň üçin howa arassalaýjy satyn alanyňyzda, enjamyň çykyş netijeliligine düşünmeli.Netijelilik näçe ýokary bolsa, arassalamak şonça gowy.Başarnyk näçe gowy bolsa, enjamyň negatiw ion goýberilmegi sekuntda 10 milliondan köp bolsa, has gowudyr.

2. Howany arassalamak funksiýasyna serediň: howa arassalaýjy ilkinji gezek girizilende, funksiýa gaty ýönekeýdi we diňe PM2.5 arassalamak amala aşyrylyp bilner.Has doly we PM2.5 arassalamakdan başga-da, formaldegid, tüsse ysy, samsyklyk ýaly zyýanly tegmilleri netijeli aýyryp biler we hatda howada adam bedenine zyýanly haýwan saçlaryny hem siňdirip biler.Näçe köp funksiýa üns berseňiz, bahasy şonça-da gymmat bolar., Satyn alanyňyzda edip biljek zatlaryňyzy etmeli.
主 000 00011
3. Arassalaýjynyň howpsuzlygyna serediň: Bazardaky köp elektron enjam negatiw ion tehnologiýasyny ulanar.Netijeli sterilizasiýa edip, dezinfeksiýa edip bilse-de, ulanylandan soň köp mukdarda ozon öndürer we netijede howanyň ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolar.Agyr ýagdaýlarda maşgalanyň saglygyna täsir edip biler, şonuň üçin satyn alanyňyzda, has ygtybarly işjeňleşdirilen uglerod tehnologiýasyny saýlamaga synanyşyň.


Iş wagty: Awgust-23-2022