• howa arassalaýjy lomaý

Qualityokary hilli howa arassalaýjysyny nireden satyn alyp bilerin?

Qualityokary hilli howa arassalaýjysyny nireden satyn alyp bilerin?

19
Liangyueliang 2002-nji ýyldan bäri howa arassalaýjylary dezinfeksiýa we sterilizasiýa pudagynda tejribä eýe. “Arassa” “Liangyueliang” -a degişlidir we 2016-njy ýylda döredildi. howa arassalaýjylary, HEPA howa arassalaýjylary, negatiw ion howa arassalaýjylary, wodorod ion howa arassalaýjylary, ion howa arassalaýjylary Howa arassalaýjylary, ýapyk howa arassalaýjylary, akylly howa arassalaýjylary, öý howasyny arassalaýjy enjamlar we awtoulag howa arassalaýjylary we ş.m.

Öý arassalaýyş önümlerinden başlap, mebel ýangyn saklaýjylaryna çenli hemme zady dem almak bilen baglanyşykly saglyga zyýanly beýleki howplary göz öňünde tutsak, howa arassalaýjy satyn almak pikirlenmeýän ýaly bolup biler.Aslynda hünärmenler käbir görnüşleriň gaty peýdaly bolup biljekdigini aýdýarlar.Popularöne arassalaýjynyň “ionizatorlar” diýlip atlandyrylýan görnüşi barada aýdylanda, töwekgelçilikler peýdadan has ýokary bolup biler.

Öý haýwanlary her gün öýlerimizde bolup, öý haýwanlarynyň ysyny, peşew tegmillerini we derini süpürýär.Allergiýaly maşgala agzalary üçin bu yslar biynjalyk bolup, dem alyş kynçylyklaryna sebäp bolup biler, bu bolsa gymmat we uzak hassahana baryp görmegine sebäp bolup biler.

Howa arassalaýjy, içerki howanyň hilini ýokarlandyrar, bu bolsa öz gezeginde saglygyňy gowulaşdyrar.Howanyň hapalanmagyny diňe açyk howa bilen baglanyşdyrýarys;Şeýle-de bolsa, Daşky gurşawy goramak gullugy (EPA) içerdäki howanyň hapalanmagynyň derejesiniň açyk hapalaýjy derejelerden 2-5 esse ýokary bolup biljekdigini çaklaýar.

Toz, polen, öý haýwanlary, galyndy sporalary we tozan çybyklary, allergen bolup, duýgur adamlarda allergiýa döredip biler.Tüsse bölejikleri we üýtgäp durýan organiki birleşmeler saglyga howp salýar.Dürli maddalara, şol sanda üýtgäp durýan organiki birleşmelere duçar bolmak, kesel gurluşyk sindromynyň alamatlarynyň döremek ähtimallygyny artdyryp biler.UV yşyklandyryş tehnologiýasyny ulanmak bilen howa arassalaýjylary has köp bakteriýalary, wiruslary we DNK-a zyýan berýän bölejikleri ýok edip bilýärler.

Aslynda, içerdäki howanyň hapalanmagy ýurduň daşky gurşaw meselelerinden biridir.Howa arassalaýjylary tarapyndan aýrylan köp hapalaýjy maddalar allergiýa we demgysma sebäp bolýar.Şonuň üçin howa arassalaýjylary ejir çekýänlere ýeňillik döreder we adamlaryň ejir çekmediklerinde ýokaşma ähtimallygyny azaldar.Çagalar we ýaş çagalar demgysma we allergiýa sezewar bolýarlar, sebäbi wagtynyň köpüsini öýde geçirýärler.

Liangyueliang hakda

“Liangyueling” 12 ýyl bäri ekologiýa taýdan arassa dezinfeksiýa, sterilizasiýa we sagdyn durmuş enjamlaryny gözlemek we ösdürmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana bolup durýar.Sarp edijiler üçin sagdyn, owadan, ýokary hilli howa we durmuş döretmek üçin tehnologiýany ulanmagy ýüregine düwdi.2017-nji ýylda “Guangdong ýokary tehnologiýaly kärhana” we “Hytaýyň daşky gurşawy goramak senagatynyň iň oňat on hünär markasy” (Arassa howa) ýaly köp sanly üstünlik gazandy.

Daşky gurşawy goramak tehnologiýasy önümini ösdürmegiň artykmaçlyklary bilen müşderiler üçin iň ýokary baha dörederis.


Iş wagty: Iýul-27-2022