• howa arassalaýjy lomaý

Hepa howa arassalaýjy, Hindistan howa arassalaýjy, ýapyk howanyň hili, kiçi howa arassalaýjy, Nano howa arassalaýjy, OEM howa arassalaýjy, howa arassalaýjy, otag howa arassalaýjy

Hepa howa arassalaýjy, Hindistan howa arassalaýjy, ýapyk howanyň hili, kiçi howa arassalaýjy, Nano howa arassalaýjy, OEM howa arassalaýjy, howa arassalaýjy, otag howa arassalaýjy

Teswirler Näme üçin HEPA howa arassalaýjylary gerek?

Guangdong Liangyueliang fotoelektrik dezinfeksiýa we sterilizasiýa pudagynyň 21 ýyllyk tejribesi, daşky gurşawy goramak dezinfeksiýa we saglyk öý enjamlaryny sterilizasiýa etmek, ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň önümçiligi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty.L sarp edijiler üçin sagdyn, owadan, ýokary hilli howa we durmuş döretmek üçin ylym we tehnologiýany ulanmagy maksat edinýär.“Guangdong welaýatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanasy” we “Hytaýyň daşky gurşawy goramak pudagyna (arassa howa) uly goşant goşýan 2017-nji ýylyň iň oňat on söwda markasy” ýaly köp sanly baýraklara eýe boldy.

Häzirki gurşaw erbetleşýär we bütin dünýäde has köp dumanly günler bolýar.Köp maşgala satyn alarhowa arassalaýjylarysagdyn ýapyk gurşaw döretmek.Howany arassalaýjylaryň wezipeleri näme?Näme üçin köp adam ulanýar?Şu gün yzarlaArassalamakhakda has giňişleýin bilmek.

gref

1. Howada inçe tozan we käbir bölejikler köp, adam bedeni ony öýkenine göni dem alsa, öýken keseline sebäp bolar.Şeýle şertde uzak wagtlap dursaňyz, öýkeniň düwnük keseline sebäp bolup biler.Içerdäki tozany netijeli azaltmak üçin howa arassalaýjy şeýle rol oýnap biler.Howadaky tozany we inçe bölejikleri aýyryp, bedenimizi we aňymyzy gorap biler.sagdyn.

2. Jaý täzelenenden soň, käbir mebel leýkozyň günäkärleri bolan formaldegid we benzol ýaly zäherli we zyýanly gazlary çykarar.Jaý bezelenden soň, bu zäherli we zyýanly gazlary siňdirip we oňat gurşaw döredip biljek howa arassalaýjy satyn almaly.Käbir mebel önümleri formaldegidi ýuwaş-ýuwaşdan bugaryp biler, şonuň üçin arassalaýjy öýde ýygy-ýygydan açylmalydyr.

3.Maşgala agzalary çilim çekmegi halaýan bolsalar, içerde geň ys bolar, bu hem gaty zyýanly.Jaýy ýygy-ýygydan açmaly.Bu ulgam bilen ýapyk gurşaw has amatly we sagdyn bolup biler.

Häzirki wagtda howa arassalaýjylary barada her kimiň belli bir düşünjesine ynanýaryn, şonuň üçin arassalamak köp adam üçin amatly birnäçe howa arassalaýjysyny maslahat berýär:

AnHEPA howa arassalaýjymaşgalaňyz üçin amatly biziň üçin gaty möhümdir.Saglygyňyz üçin howa arassalaýjy satyn almak giç däl.Arassalamaksarp edijiler üçin has gowy durmuş döretmek üçin tehnologiýa ygrarlydyr., Hemmeler üçin iň amatly howa arassalaýjy öndürmek üçin ýokary hilli we sagdyn durmuş.Size laýyk howa arassalaýjy gerek bolsa,Arassalamakislän wagtyňyz hyzmatyňyzda.


Iş wagty: 26-2022-nji sentýabr