• howa arassalaýjy lomaý

Howa arassalaýjy takyk näme edýär?

Howa arassalaýjy takyk näme edýär?

手机

Epidemiýanyň gelmegi hemmämiziň saglygyň iň uly baýlykdygyna has çuňňur düşündik.Howanyň daşky gurşaw howpsuzlygy, bakteriýalaryň we wiruslaryň gazaplanmagy, gum tupanlarynyň hüjümi we täze jaýlarda aşa köp formaldegidiň bolmagy dostlaryň howanyň hili bilen baglanyşykly meselelere üns bermegine sebäp boldy.

 

Bu wagt, öýde howa arassalaýjy satyn alsaňyz, howanyň arassalygyny ýokarlandyryp biler, poleniň, ysyň, tozanyň, formaldegidiň we beýleki bezeg hapalanmagyny ýa-da allergenleri, bakteriýalary we ş.m. aýyrmak üçin oňat adsorbsiýa, dargamak we öwrülişik bar. Beden saglygy üçin has peýdaly bolup biler we köp ugurlarda ulanylyp bilner.Onda näme edýär?

Howa arassalaýjylary durmuşda esasanam meşhur, sebäbi öý hojalygynda, täjirçilik pudaklarynda ýa-da binalarda ulanylyp bilner.Mysal üçin, öýde formaldegid ýaly üýtgeşik yslar ýa-da zyýanly maddalar bar bolsa, howa arassalaýjy ulanmak yslary aýryp, zyýanly maddalary aýryp we howany has arassalap biler.Mundan başga-da, öýde bäbekler we ýaş çagalar ýa-da göwreli aýallar, garrylar we çagalar bar bolsa, howa arassalaýjy ulanyp bilýän bolsaňyz, maşgalaňyza sagdyn howany siňdirip, zyýanly maddalaryň dem almagy netijesinde dörän zyýandan gaça durup bilersiňiz. beden.

主 00 00003 洁 康

Howa arassalaýjylary söwda pudagynda hem giňden ulanylýar.Mysal üçin, gözellik salonlary, hassahanalar, uly söwda merkezleri, ýokary derejeli ofis binalary ýa-da ýokary derejeli ofis binalary, ýokary derejeli we beýikligi görkezýän uly göwrümli howa arassalaýjylary ulanandan soň bu ýerleriň daşky gurşawyny saglyga has amatly edip biler. - durmuşyň hili.

howa arassalaýjy üpjün ediji (2)

Uly zawodlar hem zyýanly maddalary öndürmäge ýykgyn edýärler we bu ýerde uzak wagtlap işleýän adamlar howa arassalaýjylaryny ulanmalydyrlar.Sebäbi howany arassalaýjylar howadaky hapalaýjy maddalary siňdirip, dargap ýa-da öwrüp we howanyň hilini ýokarlandyryp bilerler.Hususan-da, himiki ösümliklerde köp zyýanly maddalar bar.Bu döwürde howa arassalaýjylary ulanmak himiki ösümlikler tarapyndan çykýan adam saglygyna ýaramaz maddalary netijeli aýyryp biler.

Howa arassalaýjylary binalarda hem ulanyp bolýar.Esasanam uzak wagtlap tozan we duman bilen gurşalan ýerlerde howa arassalaýjylary hem möhüm rol oýnap biler.Zyýanly tozany siňdirip biler we süzgüç bilen arassalanandan soň adam saglygy üçin has peýdaly maddalary çykarýar.

181

Katalitik tehnologiýasy, adsorbsion tehnologiýasy, elektrostatik tozan ýygnamak tehnologiýasy, fotokataliz tehnologiýasy, negatiw ion tehnologiýasy we ş.m. ýaly howany arassalamak tehnologiýalarynyň köp görnüşi bar.Ulanylýan material tehnologiýalaryna işjeňleşdirilen uglerod, sintetiki süýümler, fotokatalizatorlar, negatiw ion generatorlary we başgalar girýär.Häzirki zaman howa arassalaýjylarynyň köpüsi dürli arassalaýyş tehnologiýalaryny we material metbugatyny ulanýan birleşdirilen görnüşlerdir.Placeeriňizdäki howanyň hapalanandygyny duýsaňyz ýa-da ýokary hilli durmuşdan lezzet almak isleseňiz, islän zadyňyza ýetmek üçin howa arassalaýjy ulanyp bilersiňiz.Saýlanyňyzda adaty bir markany saýlamaly.


Iş wagty: Iýul-29-2022