• howa arassalaýjy lomaý

Planşet kwadraty Wifi bilen howa arassalaýjylary

Planşet kwadraty Wifi bilen howa arassalaýjylary

TheWIFI bilen planşet howa arassalaýjylaryHas güýçli motor fanaty, Hepa 13 süzgüji + işjeň uglerod + esasy süzgüç + Katalitik tor we öldüriş derejesine 99,99% -e ýetmek üçin ýokary derejeli ABS metaldan ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň parametrleri

Gaplamak sanawy

Maşyn + tok şnury + süzgüç ekrany + hoşboý ys + el bilen + içki we daşarky gaplama gutulary

UV çeşmesi: UV yşyklandyryjy
Ativearamaz Anionlaryň önümçilik kuwwaty: 50 million / s
Bahalandyrylan güýç: 25W
Bahalandyrylan naprýa: eniýe: DC24V
Süzgüç görnüşi: Hepa süzgüji / işjeňleşdirilen uglerod / surat katalizatory / esasy süzgüç
Ulanylýan ýer: 20-40m²
CADR gymmaty: 200-300m³ / sag
Sesi: 35-55db
Goldaw: WIFI, Uzakdan dolandyryş, PM2.5
Hasaplaýjy: 1-24 sagat
Howany arassalaýjy ululyk 215 * 215 * 350mm

 

Köpugurly dolandyryş ulgamy

Ulanyjylar üçin aşakdakylar hakda pikir ederis:
1 : V-Çip (Çagalaryň gulpy: çagalaryň ýalňyşlyk bilen degmeginiň öňüni alyp biler)
2 : Çyra (Näme üçin beýle diwar çyrasy bar? Çagaňyz uklap ýatyrka, çyrany ýakman işlemek amatly.)
3: Uky (Düwmäni basyň, arassalaýjy awtomatiki ýagdaýda rahat we rahat uky re modeimine girer.)
4 : Akylly (Howanyň hiline görä arassalama tizligini awtomatiki gözegçilikde saklaň.)

Patogen çeşmeleriniň 99% -ini öldüriň

UV + Fotokatalizator

Antibakterial modul

Anion we UVC (Adaty howa arassalaýjylary diňe tozany siňdirip biler we bakteriýalary we wiruslary öldürip bilmez. Ouröne arassalaýjymyz wirus bakteriýalaryna ýörite gönükdirilendir.)
Anion we UVC (Adaty howa arassalaýjylary diňe tozany siňdirip biler we bakteriýalary we wiruslary öldürip bilmez. Ouröne arassalaýjymyz wirus bakteriýalaryna ýörite gönükdirilendir.)

UV çyra monjuklary
Patogen suwuň 99% süpüriň we bir gezek arassalaň
Güýçli motor
Smoothumşak howa kanaly, ýokary howa siňdirişi we süzgüçli ýokary tizlikli janköýer

Süzgüçden 5 gezek geçiň

Gatnaşykly arassalanmagy dowam etdirmek

Duman (PM2.5), formaldegid, bakteriýalar, üýtgeşik ys, ikinji el tüssesi, tozan, TVOC, garynjalary netijeli aýyrmak üçin içerki arassa gurşawy maksat edinýär.

3

1:UV çyra monjuklary(H1N1 wirusyny we stafilokok albikanlaryny we ş.m. öldüriň.)

2:Fotokatalizator(Süzgüç örtügi TIO, UV lampalarynyň şöhlelenmesi astynda gidroksil toparlary we erkin radikallar ýaly işjeň kislorod döredýär we hapalaýjylary kömürturşy gazyna we suwa bölýär.)

3: Işjeňleşdirilen uglerod (formaldegidi zyýansyz maddalara bölüň we TVOC-ny tüsse siňdiriň.)

4: efficiencyokary öndürijilikli HEPA süzgüji (Polen, allergen, PM2.5, bakteriýalar we wiruslar ýaly gaty hapalaýjylary süzüň.)
5: Ilkinji süzgüç (Bakteriýalary netijeli saklaň we bakteriýalaryň we wiruslaryň ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni alyň.)

Zyýanly ysy aýyryň

wagtynda molekulalar
Qualityokary hilli howa süzgüji töweregiňizdäki howany netijeli arassalamaga kömek edýär

(Tüsse \ Toz \ Polen \ Nahar bişirmek ysy \ Haýwanlaryň ysy)
4

1:UV çyra monjuklary(H1N1 wirusyny we stafilokok albikanlaryny we ş.m. öldüriň.)

2:Fotokatalizator(Süzgüç örtügi TIO, UV lampalarynyň şöhlelenmesi astynda gidroksil toparlary we erkin radikallar ýaly işjeň kislorod döredýär we hapalaýjylary kömürturşy gazyna we suwa bölýär.)

3: Işjeňleşdirilen uglerod (formaldegidi zyýansyz maddalara bölüň we TVOC-ny tüsse siňdiriň.)

4: efficiencyokary öndürijilikli HEPA süzgüji (Polen, allergen, PM2.5, bakteriýalar we wiruslar ýaly gaty hapalaýjylary süzüň.)
5: Ilkinji süzgüç (Bakteriýalary netijeli saklaň we bakteriýalaryň we wiruslaryň ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni alyň.)

Zyýanly ysy aýyryň

wagtynda molekulalar
Qualityokary hilli howa süzgüji töweregiňizdäki howany netijeli arassalamaga kömek edýär (Tüsse \ Toz \ Polen \ Bişirýän ys \ Haýwanlaryň ysy)
20210819- 小型 净化 器 - 英 _04
20210819- 小型 净化 器 - 英 _14
20210819- 小型 净化 器 - 英 02_05
20210819- 小型 净化 器 - 英 02_03

Zawodymyz

https://www.lyl-airpurifier.com/contact-us/

Guangdong Liangyueliang fotoelektrik Hytaýyň Foshan şäherinde ýerleşýär.IanLiangyueliang howa arassalaýjy dezinfeksiýa we sterilizasiýa pudagy 2002-nji ýyldan bäri başdan geçiren tejribesi, “Arassaçylyk” 2016-njy ýylda döredilen “Liangyueliang” -yň golçur kärhanasy “Liangyueliang and Cleanthy” kompaniýasy “professional howa arassalaýjy OEM önümidir, önümde Hytaý howa arassalaýjy, öý howasy arassalaýjy, HEPA howa bar arassalaýjy, negatiw ion howa arassalaýjy, h-ion arassalaýjy, ionizator howa arassalaýjy, otag howa arassalaýjy, akylly howa arassalaýjy, haýwan howasyny arassalaýjy we awtoulag howasyny arassalaýjy we ş.m.12 12 ýylyň dowamynda LIANGYUELAING daşky gurşawy goramak dezinfeksiýa we sterilizasiýa saglyk öý enjamlaryny öwrenmek we ösdürmek, ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň önümçiligi, satuwy we hyzmaty.sarp edijiler üçin sagdyn, owadan, ýokary hilli howa we durmuş döretmek üçin ylym we tehnologiýany ulanmagy maksat edinýär."Guangdong welaýatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanasy" we "Hytaýyň daşky gurşawy goramak pudagyna (arassa howa) uly goşant goşýan 2017-nji ýylyň iň gowy on hünär markasy" ýaly köp sanly baýraklara eýe boldy.

Sorag-jogap

Iberişleri yzyna gaýtarmak

1, AII sargytlary tölegiňiz gutarandan soň 5 günüň içinde iberiler (- Baýramçylyklardan başga).

2, Her ýurtdaky gümrük arassalaýyş wagtynyň tapawudy sebäpli önümleriňiziň barlanyşyna näderejede täsir edip biljekdigi sebäpli halkara iberişleriň hemmesini kepillendirmeýäris.

3, ret edilen ýükler üçin iberiş töleglerini yzyna gaýtaryp bermeris.
4, wronghli ýalňyş ibermek we hil çykarmak sargytlary üçin jogapkärçilik çekeris.
5, Müşderiler alyjynyň takyk maglumatyny hödürlemeli, ýogsam müşderiler ýitgini tölemeli.6, Alyjylaryň ýurduňyza import etmek üçin ähli goşmaça gümrük tölegleri, dellalçylyk tölegleri, ýygymlar we salgytlar üçin jogapkärdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Bu goşmaça tölegler gowşurylanda ýygnalyp bilner.
 
Ölçeg we laýyk meseleler
Ölçegler jikme-jik spesifikasiýalarda anyk ölçegler bilen görkezilýär, sargyt goýmazdan ozal spesifikasiýalary barlaň.Önümleriň göwrüminiň size laýyk gelmeýändigini görseňiz, göni habarlaşyp bilersiňiz.
 
Seslenme

1, Satyn alanyňyz üçin sag boluň, ynamyňyz üçin minnetdar.2, Siziň kanagatlanmagyňyz we oňyn pikirleriňiz biziň üçin gaty möhümdir. Oňyn pikirleri we 5 ýyldyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris.3, Bitarap we negatiw pikirleri goýmazdan ozal, meseläni çözmek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

73a8b469784fe227a6423fc1ec1d052

CE

033

CE

036

ROHS

ce

Sterilizator CE

1

Howa arassalaýjy CE

空气 消毒 机 CE

UV dezinfeksiýa awtoulagy CE

2017 年 广州 展会

Sentýabr 2017

Guanç Guangzhouou sergisi

148d02f0014bfebd6f8b96489c617d3

Aprel 2019

Germaniýa sergisi

5-9-6

Maý 2018

Şanhaý daşky gurşaw sergisi

6-4-4

Aprel 2019

Gonkong sergisi

N68A9316

Sentýabr 2018

Guanç Guangzhouou sergisi

微 信 图片 _20190416133710

Aprel 2019

Şanhaý sergisi

6be0e0be04983f141bad5f50c174a02

Sentýabr 2019

Guanç Guangzhouou sergisi

微 信 图片 _20220105175146

2021-nji aprel

Şanhaý sergisi

微 信 图片 _20180524134937

Aprel 2019

Italýan sergisi

IMG_6560

Keýti

Daşary ýurt ýolbaşçylary

IMG_6549

Gawaýi

Daşary söwda müdiri

IMG_6538

Jeki

Daşary söwda işgäri

IMG_6555

Alisa

Daşary söwda işgäri

24 sagat hyzmat liniýasy: 400-848-2588

Telefon: 86-0757-86405580 86-0757-86405589

Faks: 86-0757-86408626

E-mail:  service@lyluv.com

Goşuň: Hytaýyň Foshan şäheri, NanHai etraby, ŞiShan şäheri, ŞiaoTangXinJing obasy, ŞaChongWei sebitindäki 2-nji blok 3-nji gat

Açyk sagat

Unday ------------ osedapyk

Duşenbe - Şenbe ------------ 9-dan - 12-e çenli

Jemgyýetçilik dynç alyşlary ---- 9:00 - 12:00


  • Öňki:
  • Indiki: