• howa arassalaýjy lomaý

Öý üçin gowy hilli Hytaý göçme ozon generatory Ozonator maşyn howa arassalaýjy

Öý üçin gowy hilli Hytaý göçme ozon generatory Ozonator maşyn howa arassalaýjy

Öý uly ýatylýan otag üçin howa arassalaýjy, H13 Hakyky HEPA süzgüji, öý haýwanlary üçin saç arassalaýjy allergiýa ysy, 99.97% 0,3 mikron tozan tüsse galypynyň aýrylmagy.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň parametrleri

UV çeşmesi: UV LED / ozon / ion lampasy islege bagly
Ativearamaz Anionlaryň önümçilik kuwwaty: 50 million / s
Bahalandyrylan güýç: 25W
Bahalandyrylan naprýa: eniýe: DC24V
Süzgüç görnüşi: Hepa süzgüji / işjeňleşdirilen uglerod / surat katalizatory / esasy süzgüç
Ulanylýan ýer: 20-40m²
CADR gymmaty: 200-300m³ / sag
Sesi: 28-35 db
Goldaw: WIFI, Uzakdan dolandyryş, PM2.5 Aroma
Hasaplaýjy: 1-24 sagat
Howany arassalaýjy ululygy: 250 * 250 * 350mm

 

Ativearamaz ion howa arassalaýjy

Bakteriýalary öý haýwanlarynyň saçyny aýyrmak

Tüsse / mikroblary arassalaň

Formaldegidiň ysy / ysy

Iki tarapdanam ýapyk duman

Täze durky täzelenen jaýda aşa formaldegid barmy?

Görünmeýän hapalanma, göze görünmeýän krizis

Diňe ýanymyzda gizlenýäris

Tokaýyň çuňlugyndan howa

Anion + ýokary arassa işjeň kislorod hemişelik goýberiş tehnologiýasy

Diňe 14 minut gerek

Oorapyk meýdanda tokaýyň arassa howasy bar

Negativearamaz ionlary her sekuntda goýberiň

50 million / m³

Jaýyň howasyny arassalamak 360 dereje

Spiral howa akymy bilen 360 ° dizaýn

Kosmosyň her burçuny netijeli ýapmak üçin aerodinamikadan doly peýdalanyň

Bölejik maddalarynyň CADR bahasy 300m³ / sag

Ulanylýan meýdan 20 ~ 35㎡

 

lazer datçigi

Hakyky wagtlaýyn gözegçilik Akylly arassalama

PM2.5 bahasy 500 sanly displeý PM2.5-den 500-e çenli

Çalt we real wagt degişli real wagt seslenme maglumatlary, howanyň hiline takyk sanly jogap

Mini reňkli LED yşyklar

Dürli gurşaw, reňkli LED yşyklar romantik atmosfera döredýär

20211009- 圆桶 型 钻石 0 0) _06
20211009- 圆桶 型 钻石 0 0 0 _07
20211009- 圆桶 型 钻石 款 页 0 0 A02- 英 _08
20211009- 圆桶 型 钻石 款 页 0 0 A02- 英 _01

Sorag-jogap

Iberişleri yzyna gaýtarmak

1, AII sargytlary tölegiňiz gutarandan soň 5 günüň içinde iberiler (- Baýramçylyklardan başga).

2, Her ýurtdaky gümrük arassalaýyş wagtynyň tapawudy sebäpli önümleriňiziň barlanyşyna näderejede täsir edip biljekdigi sebäpli halkara iberişleriň hemmesini kepillendirmeýäris.

3, ret edilen ýükler üçin iberiş töleglerini yzyna gaýtaryp bermeris.
4, wronghli ýalňyş ibermek we hil çykarmak sargytlary üçin jogapkärçilik çekeris.
5, Müşderiler alyjynyň takyk maglumatyny hödürlemeli, ýogsam müşderiler ýitgini tölemeli.6, Alyjylaryň ýurduňyza import etmek üçin ähli goşmaça gümrük tölegleri, dellalçylyk tölegleri, ýygymlar we salgytlar üçin jogapkärdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Bu goşmaça tölegler gowşurylanda ýygnalyp bilner.
 
Ölçeg we laýyk meseleler
Ölçegler jikme-jik spesifikasiýalarda anyk ölçegler bilen görkezilýär, sargyt goýmazdan ozal spesifikasiýalary barlaň.Önümleriň göwrüminiň size laýyk gelmeýändigini görseňiz, göni habarlaşyp bilersiňiz.
 
Seslenme

1, Satyn alanyňyz üçin sag boluň, ynamyňyz üçin minnetdar.2, Siziň kanagatlanmagyňyz we oňyn pikirleriňiz biziň üçin gaty möhümdir. Oňyn pikirleri we 5 ýyldyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris.3, Bitarap we negatiw pikirleri goýmazdan ozal, meseläni çözmek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Zawodymyz

微 信 图片 _20200511095708

“Guangdong Liangyueliang Photoelectric Technology Co., Ltd”, UV ýörite ýagtylyk çeşmesini öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýa ISO9001: 2015 halkara hil dolandyryş ulgamynyň kepilnamasyny berdi.15 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan gözleg we gözleg topary we dolandyryş işgärleri bar we birnäçe milli oýlap tapyş patentlerini we peýdaly model patentlerini gazandy.Hytaýyň daşky gurşawy goramak pudagy Bu birleşigiň agzasy we Guangdong daşky gurşawy goramak senagaty birleşiginiň geňeş agzasy.
Liangyueliang 2002-nji ýyldan bäri UV önümlerini ulanmak, öý howasyny arassalaýjy, lukmançylyk howa arassalaýjy, täjirçilik we jemgyýetçilik howa arassalaýjy we öý dezinfeksiýasy bilen gözleg işlerine we önümçiligine ygrarly. Onda hünär laboratoriýasy, synag otagy we birnäçe awtomatiki we ýarym bar. Awtomatiki önümçilik enjamlary, döwrebaplaşdyrmagy, standartlaşdyrmagy we ulanmagy amala aşyrmagy Uly göwrümli önümçilik, hiliň barlagyna berk gözegçilik etmek, önümiň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin önümleriň häzirki seriýasy CE, ROHS, EMC, EPA, TUV sertifikaty Etc-den geçdi we has köp eksport edildi 80-den gowrak ýurt, köp kollejler we uniwersitetler we tanymal kärhanalar tarapyndan ýokary baha berildi.
Kompaniýa döredilen gününden başlap, müşderi we bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin hakykatlardan, kämillik garaýşyndan hakykat gözleýäris.Has giňişleýin bilmek üçin Liangyueliang bilen habarlaşyp bilersiňiz.

73a8b469784fe227a6423fc1ec1d052

CE

033

CE

036

ROHS

ce

Sterilizator CE

1

Howa arassalaýjy CE

空气 消毒 机 CE

UV dezinfeksiýa awtoulagy CE

2017 年 广州 展会

Sentýabr 2017

Guanç Guangzhouou sergisi

148d02f0014bfebd6f8b96489c617d3

Aprel 2019

Germaniýa sergisi

5-9-6

Maý 2018

Şanhaý daşky gurşaw sergisi

6-4-4

Aprel 2019

Gonkong sergisi

N68A9316

Sentýabr 2018

Guanç Guangzhouou sergisi

微 信 图片 _20190416133710

Aprel 2019

Şanhaý sergisi

6be0e0be04983f141bad5f50c174a02

Sentýabr 2019

Guanç Guangzhouou sergisi

微 信 图片 _20220105175146

2021-nji aprel

Şanhaý sergisi

微 信 图片 _20180524134937

Aprel 2019

Italýan sergisi

IMG_6560

Keýti

Daşary ýurt ýolbaşçylary

IMG_6549

Gawaýi

Daşary söwda müdiri

IMG_6538

Jeki

Daşary söwda işgäri

IMG_6555

Alisa

Daşary söwda işgäri

24 sagat hyzmat liniýasy: 400-848-2588

Telefon: 86-0757-86405580 86-0757-86405589

Faks: 86-0757-86408626

E-mail:  service@lyluv.com

Goşuň: Hytaýyň Foshan şäheri, NanHai etraby, ŞiShan şäheri, ŞiaoTangXinJing obasy, ŞaChongWei sebitindäki 2-nji blok 3-nji gat

Açyk sagat

Unday ------------ osedapyk

Duşenbe - Şenbe ------------ 9-dan - 12-e çenli

Jemgyýetçilik dynç alyşlary ---- 9:00 - 12:00


  • Öňki:
  • Indiki: