• howa arassalaýjy lomaý

Çilim çekýän tozan galyndylary üçin planşet howa arassalaýjy

Çilim çekýän tozan galyndylary üçin planşet howa arassalaýjy

HEPA 13 bilen Anion howa arassalaýjy Bedatylýan otag, iş stoly we öý, ýedi reňkli LED çyrasy bilen öý haýwanlaryny, tozany we tüssäni ýok ediň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň parametrleri

Gaplamak sanawy

Maşyn + tok şnury + süzgüç ekrany + hoşboý ys + el bilen + içki we daşarky gaplama gutulary

UV çeşmesi: UV yşyklandyryjy
Ativearamaz Anionlaryň önümçilik kuwwaty: 50 million / s
Bahalandyrylan güýç: 25W
Bahalandyrylan naprýa: eniýe: DC24V
Süzgüç görnüşi: Hepa süzgüji / işjeňleşdirilen uglerod / surat katalizatory / esasy süzgüç
Ulanylýan ýer: 20-40m²
CADR gymmaty: 200-300m³ / sag
Sesi: 35-55db
Goldaw: WIFI, Uzakdan dolandyryş, PM2.5
Hasaplaýjy: 1-24 sagat
Howany arassalaýjy ululyk 215 * 215 * 350mm

 

Köpugurly dolandyryş ulgamy

Ulanyjylar üçin aşakdakylar hakda pikir ederis:
1 : V-Çip (Çagalaryň gulpy: çagalaryň ýalňyşlyk bilen degmeginiň öňüni alyp biler)
2 : Çyra (Näme üçin beýle diwar çyrasy bar? Çagaňyz uklap ýatyrka, çyrany ýakman işlemek amatly.)
3: Uky (Düwmäni basyň, arassalaýjy awtomatiki ýagdaýda rahat we rahat uky re modeimine girer.)
4 : Akylly (Howanyň hiline görä arassalama tizligini awtomatiki gözegçilikde saklaň.)

Patogen çeşmeleriniň 99% -ini öldüriň

UV + Fotokatalizator

Antibakterial modul

Anion we UVC (Adaty howa arassalaýjylary diňe tozany siňdirip biler we bakteriýalary we wiruslary öldürip bilmez. Ouröne arassalaýjymyz wirus bakteriýalaryna ýörite gönükdirilendir.)
Anion we UVC (Adaty howa arassalaýjylary diňe tozany siňdirip biler we bakteriýalary we wiruslary öldürip bilmez. Ouröne arassalaýjymyz wirus bakteriýalaryna ýörite gönükdirilendir.)

UV çyra monjuklary
Patogen suwuň 99% süpüriň we bir gezek arassalaň
Güýçli motor
Smoothumşak howa kanaly, ýokary howa siňdirişi we süzgüçli ýokary tizlikli janköýer

Süzgüçden 5 gezek geçiň

Gatnaşykly arassalanmagy dowam etdirmek

Duman (PM2.5), formaldegid, bakteriýalar, üýtgeşik ys, ikinji el tüssesi, tozan, TVOC, garynjalary netijeli aýyrmak üçin içerki arassa gurşawy maksat edinýär.

3

1:UV çyra monjuklary(H1N1 wirusyny we stafilokok albikanlaryny we ş.m. öldüriň.)

2:Fotokatalizator(Süzgüç örtügi TIO, UV lampalarynyň şöhlelenmesi astynda gidroksil toparlary we erkin radikallar ýaly işjeň kislorod döredýär we hapalaýjylary kömürturşy gazyna we suwa bölýär.)

3: Işjeňleşdirilen uglerod (formaldegidi zyýansyz maddalara bölüň we TVOC-ny tüsse siňdiriň.)

4: efficiencyokary öndürijilikli HEPA süzgüji (Polen, allergen, PM2.5, bakteriýalar we wiruslar ýaly gaty hapalaýjylary süzüň.)
5: Ilkinji süzgüç (Bakteriýalary netijeli saklaň we bakteriýalaryň we wiruslaryň ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni alyň.)

Zyýanly ysy aýyryň

wagtynda molekulalar
Qualityokary hilli howa süzgüji töweregiňizdäki howany netijeli arassalamaga kömek edýär

(Tüsse \ Toz \ Polen \ Nahar bişirmek ysy \ Haýwanlaryň ysy)
4

Zawodymyz

亮 月亮 园区 鸟瞰 图

“Guangdong Liangyueliang Photoelectric Technology Co., Ltd”, UV ýörite ýagtylyk çeşmesini öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýa ISO9001: 2015 halkara hil dolandyryş ulgamynyň kepilnamasyny berdi.15 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan gözleg we gözleg topary we dolandyryş işgärleri bar we birnäçe milli oýlap tapyş patentlerini we peýdaly model patentlerini gazandy.Hytaýyň daşky gurşawy goramak pudagy Bu birleşigiň agzasy we Guangdong daşky gurşawy goramak senagaty birleşiginiň geňeş agzasy.
Liangyueliang 2002-nji ýyldan bäri UV önümlerini ulanmak, öý howasyny arassalaýjy, lukmançylyk howa arassalaýjy, täjirçilik we jemgyýetçilik howa arassalaýjy we öý dezinfeksiýasy bilen gözleg işlerine we önümçiligine ygrarly. Onda hünär laboratoriýasy, synag otagy we birnäçe awtomatiki we ýarym bar. Awtomatiki önümçilik enjamlary, döwrebaplaşdyrmagy, standartlaşdyrmagy we ulanmagy amala aşyrmagy Uly göwrümli önümçilik, hiliň barlagyna berk gözegçilik etmek, önümiň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin önümleriň häzirki seriýasy CE, ROHS, EMC, EPA, TUV sertifikaty Etc-den geçdi we has köp eksport edildi 80-den gowrak ýurt, köp kollejler we uniwersitetler we tanymal kärhanalar tarapyndan ýokary baha berildi.
Kompaniýa döredilen gününden başlap, müşderi we bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin hakykatlardan, kämillik garaýşyndan hakykat gözleýäris.Has giňişleýin bilmek üçin Liangyueliang bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Şahadatnama

证书
证书 2

Sorag-jogap

Iberişleri yzyna gaýtarmak

1, AII sargytlary tölegiňiz gutarandan soň 5 günüň içinde iberiler (- Baýramçylyklardan başga).

2, Her ýurtdaky gümrük arassalaýyş wagtynyň tapawudy sebäpli önümleriňiziň barlanyşyna näderejede täsir edip biljekdigi sebäpli halkara iberişleriň hemmesini kepillendirmeýäris.

3, ret edilen ýükler üçin iberiş töleglerini yzyna gaýtaryp bermeris.
4, wronghli ýalňyş ibermek we hil çykarmak sargytlary üçin jogapkärçilik çekeris.
5, Müşderiler alyjynyň takyk maglumatyny hödürlemeli, ýogsam müşderiler ýitgini tölemeli.6, Alyjylaryň ýurduňyza import etmek üçin ähli goşmaça gümrük tölegleri, dellalçylyk tölegleri, ýygymlar we salgytlar üçin jogapkärdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Bu goşmaça tölegler gowşurylanda ýygnalyp bilner.
 
Ölçeg we laýyk meseleler
Ölçegler jikme-jik spesifikasiýalarda anyk ölçegler bilen görkezilýär, sargyt goýmazdan ozal spesifikasiýalary barlaň.Önümleriň göwrüminiň size laýyk gelmeýändigini görseňiz, göni habarlaşyp bilersiňiz.
 
Seslenme
 

1, Satyn alanyňyz üçin sag boluň, ynamyňyz üçin minnetdar.2, Siziň kanagatlanmagyňyz we oňyn pikirleriňiz biziň üçin gaty möhümdir. Oňyn pikirleri we 5 ýyldyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris.3, Bitarap we negatiw pikirleri goýmazdan ozal, meseläni çözmek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

saglyk2

24 sagat hyzmat liniýasy: 400-848-2588

Telefon: 86-0757-86405580 86-0757-86405589

Faks: 86-0757-86408626

E-mail:  service@lyluv.com

Goşuň: Hytaýyň Foshan şäheri, NanHai etraby, ŞiShan şäheri, ŞiaoTangXinJing obasy, ŞaChongWei sebitindäki 2-nji blok 3-nji gat

Açyk sagat

Unday ------------ osedapyk

Duşenbe - Şenbe ------------ 9-dan - 12-e çenli

Jemgyýetçilik dynç alyşlary ---- 9:00 - 12:00


  • Öňki:
  • Indiki: